woodcarvers: Nikola Mateev and his son Yonko fro Novo selo village

Full Name
woodcarvers: Nikola Mateev and his son Yonko fro Novo selo village