Archon Kyr Thomas Sarantis and his wife Thomai

Full Name
Archon Kyr Thomas Sarantis and his wife Thomai