Hieromonk Gerasimos, Moisis, Neophitos, Gregorios and Minas icon painter

Full Name
Hieromonk Gerasimos, Moisis, Neophitos, Gregorios and Minas icon painter