Name
Saint Thecla, Syria
Lat.
33.84727
Long.
36.54673