woodcarvers: Prof. Ivan Travnitski and Prof Todor Christov, icon painters: Prof. Stefan Ivanov, Prof, Dimiter Gjudzhenov and Prof, Sergey Shishkov

Full Name
woodcarvers: Prof. Ivan Travnitski and Prof Todor Christov, icon painters: Prof. Stefan Ivanov, Prof, Dimiter Gjudzhenov and Prof, Sergey Shishkov