Priest Kostas, his wife Kali and their son priest Georgios

Full Name
Priest Kostas, his wife Kali and their son priest Georgios