Metropolitan Eugenios, Metropolitan Nikephoros Moschopoulos and Metropolitan Mathaios

Full Name
Metropolitan Eugenios, Metropolitan Nikephoros Moschopoulos and Metropolitan Mathaios