Metropolitan Eugenios, Metropolitan Nikephoros Moschopoulos

Full Name
Metropolitan Eugenios, Metropolitan Nikephoros Moschopoulos