St. Nicholas Fountoukli - Agios Nikolaos Fountoukli, Greece

Nome del luogo
St. Nicholas Fountoukli - Agios Nikolaos Fountoukli, Greece
Lat.
36.27401
Long.
27.9975