K’ashat’agh, Armenia

Name
K’ashat’agh, Armenia
Lat.
40.80408
Long.
44.63751