Tempietto Langobardo, Italy

Name
Tempietto Langobardo, Italy
Lat.
46.09325
Long.
13.43313